HUURVOORWAARDEN BLUE BAY Appartement Bon Blou (Greenview 11)

 1. Verantwoordelijkheid.
  Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, nutsbedrijven, enz. evenmin kan hij verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van water of elektriciteit. Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis of appartement ten gevolge van vertraging.
 2. Reserveren en prijs.
  Een reservering is geldig vanaf het moment, dat verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. 

Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennisgenomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd. 

De prijzen van verhuurder zijn berekend in euro’s en zijn per woning per week of andere periode, indien zo vermeld in het huurcontract. BTW is hierop niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak en toeristenbelasting zijn niet in de huursom inbegrepen tenzij anders vermeld.

 1. Betaling van de huurprijs.
  Voor iedere reservering dient 50% van de huurprijs te worden aanbetaald. Deze aanbetaling dient binnen 14 dagen na de huurcontractdatum door verhuurder ontvangen te zijn. 

Het restant dient uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het verblijf in het vakantiehuis door verhuurder te zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een verzoek ontvangen om het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. Verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht het betreffende vakantiehuis opnieuw voor verhuur aan te bieden. 

Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden. 

Na ontvangst van (het restant van) de huurprijs, ontvangt huurder tijdig de benodigde informatie zoals routebeschrijving, adres, naam en telefoonnummer van onze beheerster, die de ontvangst regelt.

 1. Annulering door de huurder.
  Elke annulering moet schriftelijk of per email aan verhuurder worden gemeld. 

Verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

 • annulering meer dan 4 maanden voor de aanvang van de huurperiode: € 100,-
 • annulering tussen de 120e en de 90e dag voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom. 
 • annulering tussen de 89e en de 40e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom. 
 • annulering minder dan 40 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom.

Indien de huurder geen gebruik maakt van het vakantiehuis of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel restitutie plaats vinden. 

*Annulerings voorwaarden COVID-19
Gezien de situatie rondom COVID-19 hanteren wij op dit moment zeer flexibele annuleringsvoorwaarden en kan de boeking kosteloos worden omgezet. In het geval van overheidsmaatregelen die reizen of verblijven op het eiland onmogelijk maken en/of u of een van uw reisgenoten een positieve PCR test uitslag krijgt.

 1. Annulering door verhuurder.
  Indien door onvoorziene omstandigheden verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden. 

Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal verhuurder bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

 1. Klachten en geschillen.
  Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien dit niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van het vakantiehuis telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een email. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in het vakantiehuis iets ernstigs voordoet. 

Indien de huurder weigert bezit te nemen van het vakantiehuis, omdat de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de beheerster. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen. 

Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht. 

 1. Omschrijving.
  Alle losbladige informatie of informatie op de website van Micazu en AirBNB betreffende het vakantiehuis, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar of geconstateerd naar aanleiding van controles ter plekke door beheerster.

Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal verhuurder de huurder hierover informeren, doch dan kan verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. 

Indien, ondanks alles, de informatie betreffende het vakantiehuis, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen. 

Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van verhuurder. 

 1. Aankomst en vertrek.
  De aankomst in een vakantiewoning is mogelijk na 15.00 uur, tenzij anders is overeengekomen. Het wordt aanbevolen om voor vertrek per mail contact op te nemen met beheerster, die de ontvangst regelt, teneinde een precieze tijd en plaats af te spreken.

Indien de afspraak gewijzigd moet worden ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, dan dient huurder te bellen met de beheerster. Als deze procedure niet wordt gevolgd, kan verhuurder niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het moment, dat de huurder ter plekke arriveert. 

Het vakantiehuis dient uiterlijk om 10.00 uur verlaten te worden op de dag van vertrek. 

 1. Maximumaantal bewoners.
  In het vakantiehuis mogen niet meer dan 4 personen logeren, tenzij vooraf toestemming is verleend door verhuurder. De villa biedt de mogelijkheid voor 2 additionele slaapplekken in de vorm van ledikanten. Dit dient dus vooraf kenbaar te worden gemaakt aan de verhuurder.

Indien dit aantal overschreden wordt, kan de beheerster, die de ontvangst regelt de toegang tot het vakantiehuis aan deze extra personen ontzeggen. 

Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de beheerster, toch extra personen in de woning komen logeren, dan ontstaat er onmiddellijk een boete van 25% van de huursom per extra persoon. En daarna dienen deze extra persoon of personen onmiddellijk het huis te verlaten.

 1. Huisregels
  Binnen het resort mogen geen schadelijke of hinderlijke activiteiten worden ondernomen die ergernis of overlast kunnen veroorzaken bij de overige bewoners.

In het vakantiehuis is het niet toegestaan om een huisdier mee te nemen. Roken is niet toegestaan in het vakantiehuis. Het is niet toegestaan om te bbq’en. Feesten of evenementen zijn niet toegestaan. Bij overtreding van de huisregels kan de beheerder besluiten de toegang tot de villa te ontzeggen zonder het recht op restitutie.

 1. Eind- en tussenschoonmaak.
  Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan beheerster gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen.

De kosten van de verplichte eindschoonmaak en eventuele tussenschoonmaak zijn vooraf betaald. Bij een verblijf langer dan 9 nachten is minstens 1 tussenschoonmaak verplicht. Hierbij wordt ook het linnengoed verschoond. Bij een verblijf van 2 weken is 1 tussenschoonmaak en linnengoedwissel verplicht. Bij een verblijf van 3 weken zijn 2 tussenschoonmaken en linnengoedwissels verplicht etc. De kosten van deze extra tussenschoonmaken en linnengoedwissels zijn voor rekening van de huurder.

Contact

Klachten of calamiteiten Voor vragen of klachten kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de administratieve medewerker op het ‘landhuis’ via +5999 869 7259. Buiten kantoortijden, in het weekend en op feestdagen kunt u contact opnemen met de bewaking aan de hoofdpoort via +5999 869 5503.

In het geval van calamiteiten dient u contact op te nemen met de bewaking aan de hoofdpoort. Indien u nooddiensten zoals de ambulance heeft moeten inschakelen dan dient u dit direct door te geven aan de bewakingsdienst zodat zij de nooddiensten naar de juiste locatie binnen het resort kunnen begeleiden. Ter informatie treft u hieronder de telefoonnummers van de (nood)diensten aan: 

Bewaking Hoofdpoort: +5999 869 5503

Politie: 911

Ambulance: 912

Kustwacht: 913

Brandweer: 914

Ziekenhuis: 910